Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

Kurs realizowany jest przy współpracy z akredytowanym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

Celem jest nabycie kompetencji metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Kurs adresowany jest do nauczycieli czynnych zawodowo, legitymujących się:

  • dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/wychowanie przedszkolne lub dyplomem studiów I stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
  • min. 2-letnią praktyką zawodową,
  • znajomością języka obcego na poziomie B2

Program kursu zgodny jest z założeniami „Ramowego programu kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego”, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zakłada realizację 240 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej.

 Treści programowe kursu obejmują cztery obszary tematyczne:

  • wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego z elementami metodyki ogólnej nauczania danego języka,
  • doskonalenie języka obcego,
  • praktyki pedagogiczne,
  • praca własna.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, co dwa tygodnie.
 

Uzyskane kwalifikacje:
Kurs daje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Kadra
Kadra kursu to wysoko wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, native speakerzy. Zapewniają podstawy teoretyczne jak również bardzo dobre przygotowanie praktyczne do pracy w zawodzie nauczyciela dziecka młodszego, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy.

UWAGA! Nauczycielom, którzy nie posiadają świadectwa znajomości języka angielskiego lub chcieliby dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, proponujemy uczestnictwo w kursie językowym A2 – B1 przygotowującym do egzaminu First Certificate in English (FCE), o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.