Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zakrzewska – Olejnik, Monika Wójcik

tel.: 71 373 57 97 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA (WYKONAWCA)

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

Krakowska 31 A 50-424 Wrocław

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki i uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektu, ust. 8 lit a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rekomendowane artykuły