ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/KCV/2019 na wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej

Celem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do placówki edukacji przedszkolnej Partnera projektu tworzonej w ramach projektu „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółową specyfikację zamówienia z podziałem na poszczególne części zamówienia zawiera załącznik nr4 do zapytania ofertowego – Specyfikacja przedmiotu zamówienia, zawierająca opis 6 części:
Część I – Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, łazienki, zaplecza kuchennego
Część II – Wyposażenie: zabawki, pomoce dydaktyczno-edukacyjne
Część III – Artykuły plastyczne
Część IV – -Wyposażenie: Sprzęt IT
Część V – Drobne wyposażenie
Część VI – Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/KCV/2019
– pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
– osobiście na adres: Biuro Projektu „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
W każdym w/w przypadku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
Termin składania ofert: do 15 października 2019 r . do godziny 23:59:59.

Załączniki:

Aktualizacja:

Dnia 18 października 2019 w zapytaniu ofertowym nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/KCV/2019 dokonano wyboru Wykonawców.

Wyniki