ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina & Łobuziaki miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup
i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do placówek edukacji przedszkolnej tworzonych w ramach realizowanego projektu, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Szczegółową specyfikację zamówienia z podziałem na poszczególne części zamówienia zawiera załącznik nr4 do zapytania ofertowego – Specyfikacja przedmiotu zamówienia, zawierająca opis 6 części:

Część I – Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, łazienki, zaplecza kuchennego

Część II – Wyposażenie: zabawki, pomoce dydaktyczno-edukacyjne

Część III – Artykuły plastyczne

Część IV – -Wyposażenie: Sprzęt IT

Część V – Drobne wyposażenie

Część VI – Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020
  2. pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
  3. osobiście na adres: Biuro Projektu „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

W każdym w/w przypadku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Termin składania ofert: do 31 lipca 2020 r . do godziny 23:59:59

Załączniki:

wzór umowy

Załącznik nr 4 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 Podział przedmiotu zamówienia na placówki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 Kosztorys przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zakrzewska-Olejnik

e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl, kom. 531 538 697

 

 

 

Rekomendowane artykuły