Zapytanie ofertowe nr nr 2/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na świadczenie usług cateringu dla punktu przedszkolnego

Wyniki zapytania ofertowego

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w związku z ogłoszeniem w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2020-4987-6338 (ID 6338) zapytania ofertowego Nr 2/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku 3-4 lat dla Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina” w systemie cateringu zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Rekomendowane artykuły