Projekt unijny

Projekt Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 dofinansowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0092/19, oraz realizowany przez:

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

Projekt realizowany od 01 listopada 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy 50 Uczestnikom Projektu tj. rodzicom/opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław oraz gminy Kłodzko.

Beneficjent przyjmuje, że w wyniku realizacji Projektu:

  1. 26 osób powróci na rynek pracy po przerwie związanej
    z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,
  2. 15 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,
  3. 50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, zostanie objętych wsparciem
    w programie,
  4. zostanie utworzonych łącznie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 25 miejsc w placówce tworzonej na terenie gminy m. Wrocław oraz 25 miejsc
    w placówce tworzonej na terenie gminy Kłodzko.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Całkowita wartość projektu: 2 074 996,80 zł

Wysokość dofinansowania: 1 748 596,80 zł

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0092/19

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, jako Beneficjent jesteśmy zobowiązani do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją projektów, obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do uzyskania zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (jeśli dotyczy).

Wszystkie aktualne informacje i wzory dokumentów znajdują się:

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rekomendowane artykuły