Wyniki zapytania ofertowego NR 1/ŻŁOBEK-WROCŁAW/TWP/2021

Aktualizacja z dnia 12.02.2021

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż w związku z tym, iż wybrany do realizacji części III zapytania ofertowego nr 1/ŻŁOBEK-WROCŁAW/TWP/2021 Wykonawca zrezygnował z realizacji umowy wybrana do realizacji została następna w kolejności oferta najkorzystniejsza – oferta nr 3.

Jest to zgodne z zapisami zapytania ofertowego pkt XI, ppkt 11.5:

„Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.”

Wybrana oferta dla części III:

Część III – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K – łączna liczba uzyskanych punktów – 82,03


Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 08  lutego 2021 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/ŻŁOBEK-WROCŁAW/TWP/2021 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław tworzonego w ramach projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, dokonano wyboru Wykonawców:

Część I – Oferta nr 11 – Nowa Szkoła Sp. Z o.o. – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Część II – Oferta nr 11 – Nowa Szkoła Sp. Z o.o. – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Część III – Oferta nr 4 – Strefa kreatywności – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Część IV – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Część V – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została podana do wiadomości poprzez publikację na portalu baza konkurencyjności pod adresem :

Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Rekomendowane artykuły