Wyniki zapytania ofertowego Nr 2/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021

Powiększ obraz

 

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 26 marca 2021 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021 na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław w systemie cateringu w ramach realizowanego projektu pn. „Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3  dokonano wyboru Wykonawcy:

 

Oferta nr 3 – KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – otrzymała łączną liczbę punktów
w kryterium cena i  klauzule społeczne: 100,00 pkt

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została podana do wiadomości poprzez publikację na portalu baza konkurencyjności Numer 2021-4987-37650, ID 37650 oraz na stronie www Zamawiającego.