ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021

Aktualizacja z dnia 22.09.2021

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 22 września 2021 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021 na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław w systemie cateringu w ramach realizowanego projektu pn.Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3  dokonano wyboru Wykonawcy

Wyniki zapytania ofertowego

——————————————————————————————————————–

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław w systemie cateringu.

Zapytanie ofertowe umieszczone zostało na  Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-4987-69078

Termin składania ofert: do 20 września 2021 roku do godziny 23:59:59.

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 1

Rekomendowane artykuły