Misja i zadania

Misja i zadania

Misją Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina” jest wsparcie kreatywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego rozwoju dziecka – w szacunku i empatii do siebie nawzajem

Twórcza Kraina to przedszkole, w którym wykorzystujemy elementy edukacji M. Montessori i staramy się rozwijać kreatywność dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom miejsca, w którym mogą swobodnie wyrażać swoje pomysły i odkrywać nowe sposoby myślenia.

Staramy się stosować indywidualne podejście do dziecka. Dbamy o to, by uczyło się i rozwijało zgodnie z własnym tempem rozwoju i na miarę własnych potrzeb.

Rozwijamy samodzielność dziecka dając mu swobodę w wyborze aktywności jakie podejmuje i powierzonych odpowiedzialności. Jednocześnie pozostajemy bacznymi obserwatorami, by móc wspomóc je w osiągnięciu własnych celów.

Służy temu otoczenie, które tworzymy: zachęcające dziecko do własnej aktywności, wyzwalające jego samodzielność i odpowiedzialność.

W pracy kierujemy się przesłaniem M. Montessori wyrażonym w zdaniu sformułowanym przez dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu”

Zachęcamy do eksperymentowania, zadawania pytań i myślenia poza schematami. Wierzymy, że dzieci czują się najlepiej gdy mają możliwość twórczego wyrażania siebie i odkrywania świata w swój unikalny sposób. U nas każde dziecko jest szczęśliwe i spełnione, a nauka jest przyjemnością.

Cele i zadania

  1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
  2. Celem Punktu Przedszkolnego jest:

1)  zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

  1. Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
  2. Punkt Przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
  3. Punkt Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
  4. Zadaniem Punktu Przedszkolnego jest:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;

2)  zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;

3)  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

4)  zapewnienie warunków do odkrywania własnych możliwości i sensu działania;

5)  przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN;

6)  rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

7)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8)  organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

9)  organizowanie dyżurów wychowawców grupy w celu umożliwienia kontaktów z rodzicami;

10)organizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.