ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2021

Aktualizacja z dnia 27.12.2021

WYNIKI

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 27 grudnia 2021 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/ŻŁOBEK-KŁODZKO/TWP/2021 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do żłobka „Twórcza kraina”, ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko tworzonego w ramach projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, dokonano wyboru Wykonawców:

Część I – Oferta nr 2 – Nowa Szkoła Sp. Z o.o.

Część II – Oferta nr 2 – Nowa Szkoła Sp. Z o.o.

Część III – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K

Część IV – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K

Część V – Oferta nr 3 – Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości poprzez publikację na portalu baza konkurencyjności oraz na stronie www Zamawiającego.„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do żłobka „Twórcza kraina”, ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko, tworzonego w ramach realizowanego projektu, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Termin składania ofert: do 23 grudnia 2021 r . do godziny 23:59:59

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:

  • poprzez Bazę Konkurencyjności
  • pocztą elektroniczną na adres: tworczakraina@twpwroclaw.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2021
  • pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

W każdym w/w przypadku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna TWP-1

wzór umowy ŻŁOBEK

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Kosztorys przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rekomendowane artykuły