Rekrutacja do nowego żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku – start 06.04.2022

Powiększ obraz

Aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu „ŻŁOBKI „TWÓRCZA KRAINA” – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3” przekazujemy listę osób przyjętych. Szczegółowa informacja rozesłana została drogą e-mailową!

Załącznik r 1 do protokołu komisji rekrutacyjnej_Kłodzko


06 kwietnia 2022 ruszamy z rekrutacją do nowo tworzonego żłobka „Twórcza kraina” przy
ul. Daszyńskiego 8a w Kłodzku..

Żłobek powstaje w ramach projektu : „ŻŁOBKI TWÓRCZA KRAINA – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3″ realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek powstaje z myślą o rodzicach/prawnych opiekunach dzieci do lat 3 powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz osobach bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową, ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Do projektu przyjętych zostanie 25 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 spełniających kryteria:

– mieszka na terenie gminy miasta Kłodzko (wiejska, miejska)

– powraca do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością!

REKRUTACJA DO PROJEKTU 06.04.2022-25.04.2022

 • przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 06.04.2022-20.04.2022,
 • weryfikacja złożonych dokumentów: 21.04.2022-24.04.2022,
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 25.04.2022

Jak aplikować do udziału w projekcie:

– pobierz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.twpwroclaw.pl

– dostarcz dokumenty do Biura Projektu: osobiście w wyznaczonych terminach zgodnych
z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” na adres ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko

– lub prześlij skany poprzez e-mail na adres: tworczakraina@twpwroclaw.pl

– jeśli chcesz uzyskać więcej informacji: zadzwoń: 531 538 697, napisz: tworczakraina@twpwroclaw.pl

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do projektu należy złożyć komplet dokumentów, tj.

 • Wszyscy Uczestnicy:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu
 2. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu – obowiązek informacyjny
 4. Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Podpisany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Osoby o statusie osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym osób przebywających na urlopach wychowawczych)
 1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń społecznych potwierdzające status jako osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania. Zaświadczenie uznaje się ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Oznacza to, że uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaś
 • Osoby pracujące:
 1. Osoby pozostające na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym – Załącznik nr 5
 2. Osoby pracujące, które powróciły do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym – załącznik nr 6.

Załączniki:

Materiał informacyjny_uczestnicy EFS

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie_Kłodzko

wzor zaswiadczenia ZUS

wzór druku US-7 – przykład

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy_Kłodzko

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu_Kłodzko

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu_Kłodzko

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_Kłodzko

Załącznik nr 5 Zaświadczenie od pracodawcy 1_Kłodzko

Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 2_Kłodzko

Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 3_Kłodzko

Załącznik nr 8 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia_Kłodzko

Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka_Kłodzko