ASYSTENT RODZINY

Szkolenie realizowane jest według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 7/2016/Ar z dnia 19.10.2016
i jest zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

 

hands-105455_1280

Szkolenie „Asystent rodziny” ma na celu profesjonalnie przygotować do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, nr 288, poz. 1690) oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.
W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” szkolenie uwzględnia nowe działania przypisane do pracy asystenta rodziny.

 

Termin szkolenia: sprawdź w zakładce aktualności informację o rekrutacji
zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-15:00
Liczba godzin: 240 (w tym 30h praktyki)

 

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodziny, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art. 12 ust 1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) tj. praca socjalna, socjologia, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie.

 

Zapewniamy:

   • zajęcia prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników
   • warsztaty prowadzone przez specjalistyczną kadrę wykładowców: psychologów, pedagogów pracy socjalnej i pomocy społecznej, asystentów rodziny, doradców zawodowych, prawników, mediatorów rodzinnych, kuratorów społecznych, dyplomowanych opiekunów dziecięcych, dyplomowanych ratowników medycznych (zajęcia z udzielania pierwszej pomocy)
   • profesjonalne materiały
   • zaświadczenie wraz z suplementem dające możliwość pracy w charakterze asystenta rodziny

 

Zakres programowy szkolenia obejmować będzie:

   1. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego,  administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia  społecznego oraz prawa pracy
   2. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływy sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
   3. Analiza sytuacji rodziny
   4. Charakterystyka problemów rodziny
   5. Skuteczna komunikacja z rodzinami
   6. Rola, zadania i kompetencje asystenta rodziny
   7. Obszary  pracy asystenta rodziny
   8. Etapy pracy asystenta rodziny
   9. Metody i strategie działania w pracy asystenta z rodziną
   10. Diagnozowanie problemów rodziny oraz jej członków
   11. Konstruowanie  planów pracy na rzecz rodziny
   12. Skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami wynikającymi z pracy z rodziną
   13. Praktyki zawodowe – zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną

 

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs/szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia/warsztatu wybranego z oferty TWP.