Jesteś tutaj:

Misja i zadania

Misją Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina” jest holistyczne wsparcie rozwoju dziecka.

Wsparcie rozwoju dziecka realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania/uczenia się, co pozwala dziecku na odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, a także gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Wspieramy dziecko przez tworzenie mu takich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągnięcia sukcesów w działaniu. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele i zadania

  1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
  2. Celem Punktu Przedszkolnego jest:

1)  zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

  1. Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
  2. Punkt Przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
  3. Punkt Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
  4. Zadaniem Punktu Przedszkolnego jest:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;

2)  zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;

3)  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

4)  zapewnienie warunków do odkrywania własnych możliwości i sensu działania;

5)  przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN;

6)  rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

7)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8)  organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

9)  organizowanie dyżurów wychowawców grupy w celu umożliwienia kontaktów z rodzicami;

10)organizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

Do góry