Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

jest adresowany do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i placówkach – posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)

 

Kurs realizujemy we współpracy z akredytowanym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.

 

Liczba godzin: 240 (w tym praktyka kierownicza 20h, seminarium dyplomowe 3h, praca własna 7h)
zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-15:00

 

Kurs realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r.
oraz zgody Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nr WRE.5471.7.2016.EH z dnia 20.09.2016.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy niezbędnej w różnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oraz poszerzenie zakresu praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką.

Kurs obejmuje następujące moduły:

  • przywództwo edukacyjne w szkole
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową lub osobiście w naszej siedzibie:

  • karta zgłoszeniowa
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia/warsztatu wybranego z oferty TWP.