PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Liczba godzin: 7
zajęcia w godzinach 9:30-14:30
Koszt szkolenia: 210 zł (w tym poczęstunek)
Termin szkolenia: sprawdź w zakładce aktualności informację o rekrutacji

Szkolenie będzie prowadzone przez praktyka panią Teresę Grabowską – Chudy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustawa PZP oraz akty wykonawcze do ustawy w 2017 roku – prawo i praktyka.
 2. Zamówienia dotyczące: usług, dostaw i robót budowlanych wg różnych trybów postępowania w zależności od wartości szacunkowej ( grupy wartościowe).
 3. Wymagane Procedury i Regulaminy wewnętrzne w szkole/placówce oświatowej w zakresie stosowania PZP.
 4. Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy.
 5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Związek przedmiotowy zamówienia z ustalaniem wartości szacunkowej (zasada interpretacji przepisów prawa, opis przedmiotu zamówienia a zasada tożsamości, kod CPV i jego wpływ na prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, wskazówki wynikające z kontroli a dotyczące ustalania wartości szacunkowej).
 7. Szczególne zasady postępowania zamawiającego w odniesieniu do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego(warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, sesja otwarcia ofert, badanie i ocena ofert, składanie wyjaśnień przez wykonawców, uzupełnianie ofert, informowanie wykonawców, wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania).
 8. Wybrane treści SIWZ i ich znaczenie w procedurze realizacji zamówienia publicznego(informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami, opis sposobu obliczania ceny, opis kryteriów oceny ofert, informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej. opis części zamówienia, podwykonawcy)
 9. Ocena ofert – zasady, omówienie na przykładach
 10. Umowy w zamówieniach publicznych – terminy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nieważność umowy, przesłanki do unieważnienia umowy, zmiana postanowień zawartej umowy.
 11. Środki ochrony prawnej. Prawa i obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem odwołania przez wykonawcę.
 12. Projekty ze środków UE a Ustawa prawo zamówień publicznych –wytyczne. Zasada konkurencyjności.
 13. Kontrola udzielania zamówień publicznych: Kontrola zarządcza, doraźna, uprzednia.
 14. Odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, korekty finansowe.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołane szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia/warsztatu wybranego z oferty TWP.