umowy zlecenie

„UMOWY ZLECENIA w 2016 r. oraz zmiany od stycznia  2017 r.”


Liczba godzin:
 8
zajęcia w godzinach 8:00-15:00
Termin szkolenia: sprawdź w zakładce aktualności informację o rekrutacji

Szkolenie poprowadzi ekspert z zakresu świadczeń ZUS z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
i szkoleniowym

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady obowiązujące od stycznia 2016r. przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia.
  • sprawdzanie wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek z tytułu umów zlecenia
  • kolejność zawierania umów a możliwość dokonania wyboru tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
  • sumowanie podstaw wymiaru składek z tytułu umów zlecenia a prawo do zasiłku chorobowego
  • inne.
 2. Zmiany od stycznia 2017 r.
  • Definicja minimalnej stawki godzinowej,
  • Wysokość minimalnej stawki godzinowej,
  • Ewidencjonowanie godzin wykonywania umowy,
  • Umowy zlecenia objęte nową regulacją,
  • Obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów,
  • Przechowywanie dokumentacji,
  • Kontrola wypłacanego wynagrodzenia przez PIP.
 3. Wpływ wypłaty wynagrodzenia na rozstrzygniecie obowiązku ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia.
  • brak wypłaty wynagrodzenia w miesiącach wykonywania umowy,
  • wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.
 4. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczenia w przypadku tzw. zbiegów tytułów ubezpieczenia np.
  • kilka umów zlecenia,
  • kilka umów zlecenia u tego samego pracodawcy,
  • umowa zlecenie i działalność gospodarcza,
  • umowa zlecenie i umowa o pracę,
  • kilka umów zlecenia i umowa o pracę,
  • inne.
 5. Osoby uprawnione do emerytur lub rent będące zleceniobiorcami
  • kilka umów zlecenia,
  • umowa zlecenie i umowa o pracę,
  • kilka umów zlecenia i umowa o pracę
 6. Badanie przez ZUS prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy
  • wnioski płatników,
  • informacje przekazywane przez ZUS płatnikowi składek.
 7. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołane szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia/warsztatu wybranego z oferty TWP.