Intensywny kurs kadry i płace

INTENSYWNY KURS KADRY I PŁACE

to 100 h dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów i symulacji płacowych, zajęć przy komputerze – obsługa programu PŁATNIK (ZUS 10.02.2002) oraz Symfonia Kadry i Płace.

Aktualne terminy w zakładce AKTUALNOŚCI!

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych: PŁATNIK I SYMFONIA Kadry i Płace

Adresaci szkolenia:

na kurs zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające tematyki kadr i płac, które w krótkim czasie pragną rzetelnie zapoznać się z tą tematyką i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z kadrami i płacami swoją karierę zawodową, a także osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników oraz osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Materiały szkoleniowe i dydaktyczne:

uczestnik kursu otrzyma: teczkę, długopis, notatnik, autorski opracowany przez wykładowcę skrypt zawierający przepisy prawa dotyczące kadr i płac oraz przykłady, ćwiczenia, blankiety kadrowo – płacowe i urzędowe, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy przy komputerze.

 

Organizacja szkolenia:

system zajęć do wyboru przy zrekrutowaniu min 10 osób:

 1. Wieczorowy: wtorki i piątki od 17:00 do 21:00 (5 godzin dydaktycznych)
 2. Dzienny: od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00 (8 godziny dydaktycznych)
 3. Weekendowy: sobota/niedziela 8:00 – 15:30 (10 godzin dydaktycznych).

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, który obejmuje część praktyczną- zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz teoretyczną – pytania z Prawa Pracy, zasad naliczania wynagrodzeń itp. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Prowadzący:

Wykwalifikowana kadra z wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, biur rachunkowych, prowadzenie kadr w małych firmach, a także od lat prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej, rachunkowości, kadr i płac.

INTENSYWNY KURS KADRY I PŁACE

to 100 h dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów i symulacji płacowych, zajęć przy komputerze – obsługa programu PŁATNIK (ZUS 10.02.2002) oraz Symfonia Kadry i Płace.

Aktualne terminy w zakładce AKTUALNOŚCI!

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych: PŁATNIK I SYMFONIA Kadry i Płace

Adresaci szkolenia:

na kurs zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające tematyki kadr i płac, które w krótkim czasie pragną rzetelnie zapoznać się z tą tematyką i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z kadrami i płacami swoją karierę zawodową, a także osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników oraz osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Materiały szkoleniowe i dydaktyczne:

uczestnik kursu otrzyma: teczkę, długopis, notatnik, autorski opracowany przez wykładowcę skrypt zawierający przepisy prawa dotyczące kadr i płac oraz przykłady, ćwiczenia, blankiety kadrowo – płacowe i urzędowe, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy przy komputerze.

 

Organizacja szkolenia:

system zajęć do wyboru przy zrekrutowaniu min 10 osób:

 1. Wieczorowy: wtorki i piątki od 17:00 do 21:00 (5 godzin dydaktycznych)
 2. Dzienny: od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00 (8 godziny dydaktycznych)
 3. Weekendowy: sobota/niedziela 8:00 – 15:30 (10 godzin dydaktycznych).

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, który obejmuje część praktyczną- zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz teoretyczną – pytania z Prawa Pracy, zasad naliczania wynagrodzeń itp. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Prowadzący:

Wykwalifikowana kadra z wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, biur rachunkowych, prowadzenie kadr w małych firmach, a także od lat prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej, rachunkowości, kadr i płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

Kadry:

 1. Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy).
 2. Nawiązanie stosunku pracy.
 3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej I ochrona danych osobowych.
 4. Urlopy wypoczynkowe.
 5. Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności.
 6. Podstawy z czasu pracy.
 7. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 10. Podstawowe informacje w zakresie BHP.
 11. Zasady rozwiązywanie stosunku pracy.
 12. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
 13. Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 14. NOWY ŁAD

Zmiany które obowiązują od 2022 w zakresie obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń- praktyczne studia przypadków wraz z omówieniem i wyliczeniem na podstawie przykładów.

Liczenie list plac w różnych wariantach np. z ulgą dla klasy średniej , bez ulgi , przy zastosowaniu progów z roku 2021 wariant porównawczy na podstawie rozporządzenia z dnia 07.01.2021 MF , wynagrodzenie przy pracy na 2 etatach, wynagrodzenie emeryta który pracuje i pobiera emeryturę, wynagrodzenie osoby która mimo złożenia oświadczenia o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej przekroczy limit ulgi w trakcie roku, rozliczenie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w PPK.

 1.    Test sprawdzający wiedzę

Część II

Płace:

 1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. Rodzaje umów -cywilno prawnych . Omówień umowy zlecenia, umowy o dzieło , kontrakt menadżerski. Rachunki do umów cywilno-prawnych.
 3. Elementy listy płac.
 4. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 5. Ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 7. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
 8. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
 9. Rodzaje świadczeń.
 10. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
 11. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty.
 12. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 13. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy.
 14. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia.
 15. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków.
 16. Potrącenia z umów cywilno-prawnych.
 17. Rozliczanie wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu ZUS a nie podlegające PDOF.

18.Rozliczanie wynagrodzeń podlegających PDOF a nie podlegających oskładkowaniu ZUS.

 1. Wynagrodzenia kafeteryjne i benefity podstawowe zasady rozliczeń.
 2. Rozliczenie wynagrodzeń po przekroczeniu II progu podatkowego.
 3. Rozliczenie wynagrodzeń z tzw. 30-krotnoscią składek ZUS.

Część III

Zatrudnianie cudzoziemców:

 1. Cudzoziemcy w Polsce – przepisy prawa.
 2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
 3. Obowiązki pracodawcy.
 4. Korzyści z zatrudniania cudzoziemca.
 5. Zagrożenia wynikające z zatrudniania cudzoziemców.

Część IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Zasady tworzenia funduszu.
 2. Regulamin ZFŚS.
 3. Świadczenia z ZFŚS.
 4. Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
 5. Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS.

 

Część V

Prezentacja programów kadrowo-placowych dostępnych na rynku wraz z omówieniem oraz dodatkowo prezentacja obsługi  programu Płatnik w wersji 10.02.002 niezbędnego w komunikacji firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Omówienie najważniejszych zmian w programie
 2. Aktualizacja komponentów programu
 3. Zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
 4. Założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
 5. Zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 6. Wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
 7. Modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
 8. Zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 9. Dokumenty rozliczeniowe do ZUS
 10. Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
 11. Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
 12. Wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS
 1. Zarejestrowanie
 2. Zarejestrowanie pracowników.
 3. Przyjęcie do pracy.
 4. Wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 5. Rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika.
 6. Wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę.
 8. Zakładanie okresów.
 9. Praca z dokumentacją personalno-płacową.
 10. Raporty kadrowo-płacowe.
 11. Deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11,
 12. Wypełnianie druków ZUS I PIT

ZUS DRA

ZUS RCA

ZUS ZCNA

ZUS ZUA

ZUS ZWUA

ZUS RSA

PIT 11

PIT 4 R