Centrum Kształcenia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

jest placówką niepubliczną działającą zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, kształcącą i doskonalącą w formach  pozaszkolnych i różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności w zależności od poszczególnych środowisk społecznych, indywidualnych osób oraz rynku pracy Centrum Kształcenia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej prowadzi kształcenie ustawiczne.

Centrum powołane zostało w 2002 roku i posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 123/2002. Posiadamy własną siedzibę, która mieści się przy ul. Wagonowej 1 we Wrocławiu.

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji.

Realizując zadania oświatowe Centrum wdraża nowoczesne formy, metody i techniki nauczania, przygotowywane są, adaptowane i na bieżąco aktualizowane programy i pomoce naukowe z wykorzystaniem bazy standardów kompetencji zawodowych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – baza dostępna jest na serwerze FTP (ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl) oraz na bieżąco rozwijana jest bazy dydaktycznej.

Posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia:

  • Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych. Etyka zawodowa i towaroznawstwo oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 120 godz.
  • ABC działalności gospodarczej – realizacja w formie kursu w wymiarze 80 godz.
  • Profesjonalna obsługa klienta w usługach i handlu detalicznym oraz umiejętność poszukiwania pracy – realizacja w formie kursu w wymiarze 102 godz.
  • Aktywność Twoją szansą EFS 1.3 – realizacja w formie kursu w wymiarze 40 godz.
  • Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z elementami aktywnego poszukiwania pracy i pierwszą pomocą przedmedyczną – realizacja w formie kursu w wymiarze 48 godzin
  • Nowoczesne zarządzanie domem z podstawami obsługi komputera, planowaniem budżetu, podstawami języka angielskiego, dekorowaniem wnętrz, opieką nad osobami starszymi i dziećmi – realizacja w formie kursu w wymiarze 320 godzin

 Posiadamy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 3/2013 z dnia 23.01.2013r. na prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych z zakresu: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające”, „Dzienny opiekun”, „Dzienny opiekun – szkolenie uzupełniające”, „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym”, zgodnych Ustawą z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 25.03.2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Posiadamy również akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Decyzja nr 7/2016/Ar z dnia 19.10.2016r. na prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego z zakresu: „Asystent rodziny” – 240 godzin, zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 09.12.2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Na zakończenie danego kursu lub szkolenia organizowanego i realizowanego przez Centrum każdy z  uczestników otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).

Więcej informacji o prowadzonych przez nas kursach, szkoleniach i warsztatach znajdziecie Państwo w zakładce:  kursy, szkolenia i warsztaty  lub aktualności.