Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


28.06.2019

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, informuje iż  w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu wybrał ofertę:

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

ul. Krakowska 31 A 50-424 Wrocław.


24.06.2019

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zakrzewska – Olejnik, Monika Wójcik

tel.: 71 373 57 97 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA (WYKONAWCA)

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

Krakowska 31 A 50-424 Wrocław

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki i uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektu, ust. 8 lit a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


23.05.2019

W związku z realizacją projektu unijnego poszukujemy pracowników na stanowisko OPIEKUNA W ŻŁOBKU do nowo tworzonej placówki we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01 lipiec 2019 r.

Ilość etatów: 4

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
 2. Zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,
 3. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem,
 4. Tworzenia warunków do rozwoju małego dziecka umożliwiających zaspokajanie jego potrzeb i dostarczające bodźców do podejmowania aktywności, wspomaganie rozwoju,
 5. Wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych zaspokajających potrzeby dziecka w tym: karmienie dzieci, układanie dzieci do snu, przygotowanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, organizowanie spacerów i pobyt dzieci na powietrzu,
 6. Rozpoznawanie i zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci, nieprawidłowości w rozwoju dziecka, dobieranie odpowiednich metod wychowawczych
 7. Dbałość o otoczenie: eliminowanie uszkodzonych zabawek, utrzymywanie czystości pomieszczeń, przygotowanie sal do leżakowania, wietrzenie sal
  i sprawdzanie temperatury pomieszczeń,
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku oraz współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka

Wymagane wykształcenie:

Wykształcenie:

– minimum średnie

– zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dla osób bez wymaganego wykształcenia, które chciałyby podjąć zatrudnienie w naszej placówce, umożliwiamy nabycie kwalifikacji opiekuna w żłobku poprzez udział w szkoleniu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” na preferencyjnych warunkach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji, w tym:

 • Życiorys (CV)
 • Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl z dopiskiem: Praca opiekun w żłobku

Termin złożenia dokumentów: do 7 czerwca 2019 r.


17.04.2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki w projekcie Żłobek „Twórcza kraina”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF  .


16.04.2018

Zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej dla dzieci uczęszczających do żłobka w ramach projektu pt.  Żłobek Twórcza Kraina”
– projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
– ZIT WROF .

 • wyniki zapytania ofertowego.

09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu wyposażenia – meble do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .


09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu wyposażenia łazienki do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .


09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu pomocy naukowo-plastycznych do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .


09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu placu zabaw do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .