kurs opiekun osoby starszej w TWPCelem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do świadczenia profesjonalnej opieki na rzecz osób starszych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Świadczenie pomocy oraz usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych może odbywać się w domu podopiecznego oraz różnych instytucjach opiekuńczych.

 

Liczba godzin: 110 (w tym 30h praktyki)

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • posiadają predyspozycji psychofizyczne do pracy z osobami starszymi
 • wyrażają gotowość i zaangażowanie do pracy z ludźmi
 • posiadają książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami, która niezbędna jest do rozpoczęcia praktyki

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

 

Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622) oraz suplementu do zaświadczenia .

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu wybranego z oferty TWP.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rola i zadania opiekuna osoby starszej
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna osób starszych
 3. Pomoc społeczna i praca socjalna
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia, czynniki warunkujące zdrowie
 5. Elementy fizjologii, psychologii i pedagogiki
 6. Choroby wieku podeszłego
 7. Obserwacja podstawowych parametrów życiowych
 8. Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osoby zależnej
 9. Profilaktyka powikłań związanych z unieruchomieniem podopiecznego
 10. Organizacja warunków mieszkaniowych osób zależnych
 11. Zasady żywienia osoby starszej, niepełnosprawnej
 12. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 13. Elementy coachingu i wywiadu motywującego w pracy z osobą starszą
 14. Praktyka zawodowa – w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, dziennych domach pomocy społecznej z terenu m. Wrocławia
 15. Egzamin