putty-789874_1920Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szkolenie  da Państwu uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi, gdyż posiadamy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na jego prowadzenie zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (decyzja nr 1/2018 z dnia 16.02.2018)
link do listy zatwierdzonych programów.

Termin szkolenia: aktualny termin
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-16.30
Liczba godzin: 280

Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Ponadto osoby, które chcą ukończyć szkolenie powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Szkolenie polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie wymaganych dokumentów drogą mailową, faxem lub osobiście w naszej siedzibie:

 • formularz zgłoszeniowy FZ-Opiekunka-2022(10)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia odpowiednich stron książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z potwierdzeniem aktualności książeczki (książeczka jest niezbędna do odbycia praktyki zawodowej – można ją wyrobić w trakcie szkolenia, ale przed rozpoczęciem praktyki)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołane szkolenie zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia wybranego z oferty TWP.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
 2. Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

II. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

 1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 3. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 4. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 5. Mechanizmy rozwoju dziecka

III.  Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

IV. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobiegania urazowości
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 5. Emisja głosu

V. Praktyka zawodowa (80 godzin)