Projekty obecnie realizowane

1. ŻŁOBKI „TWÓRCZA KRAINA” – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne

2. „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” w ramach projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Projekty zrealizowane

  1. TWÓRCZA KRAINA & ŁOBUZIAKI – MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ! NOWE MIEJSCA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WE WROCŁAWIUProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

    2. „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne

3. RATUJEMY MISIA – REEDYCJA 2019 – EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Do projektu zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z trenu woj. dolnośląskieg, które zapewnią udział w projekcie maksymalnie dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci biorących udział w projekcie, nauczycieli przedszkoli .

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

4. ŻŁOBEK „TWÓRCZA KRAINA”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

5. Realizujemy szkolenia z przedsiębiorczości w ramach projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA, DPIN SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

6. „RATUJEMY MISIA – REEDYCJA!  EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Do projektu zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego, które zapewnią udział w projekcie co najmniej dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

7. „RATUJEMY MISIA – EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Do projektu zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z miasta Wrocławia, które zapewnią udział w projekcie co najmniej dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

8. „SENIORZY GÓRĄ! – EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie wszystkich seniorów zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia oraz Kłodzka.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

9. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

Zapraszamy do udziału w realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bezpłatnych SZKOLENIACH Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Zapraszamy do udziału w realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bezpłatnych SZKOLENIACH Z ZAKRESU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. „OPIEKA TO TEŻ PRACA”

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.

12. „SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE – MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.