W dniu 1 lipca 2016 r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji:

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Beneficjent i Lider Partnerstwa
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Partner
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie – Partner
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 • Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (120 osób);
 • szkolenia zawodowe (160 osób);
 • studia podyplomowe (60 osób);
 • staże zawodowe (120 osób);
 • dodatek relokacyjny (56 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.
Okres realizacji projektu: 26 m-cy, lipiec 2016 – sierpień 2018


Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły w całym okresie realizacji projektu tj. w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 31.08.2018 r. Udzielone wsparcie musi jednak zakończyć się wraz z końcem działań w projekcie.

BIURO PROJEKTU
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

przekierowanie do strony projektu…