Celem głównym projektu „Opieka to też praca” jest wspieranie i wzmacnianie systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozwijanie instytucji opieki nad dziećmi jest inwestycją w rynek pracy i kapitał ludzki. Takie usługi adresowane do małych dzieci mają pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej i życia prywatnego. Dodatkowo mają ich wspierać w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz nadzór w czasie, gdy rodzice nie mogą go wykonywać osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne mają zapewnić dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma być w nich bezpiecznie i przytulnie. Dlatego rozwój tych usług, podnoszenie jakości ich oferty, postrzegane jest jako wsparcie rodziny, ale przede wszystkim jako jedno z zadań umożliwiających osiągnięcie celów strategicznych europejskiego rynku pracy.

Proponowane przez nas zadanie wpisuje się w standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych (www.frd.gov.pl – Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego). Poprzez organizację warsztatów, szkoleń dla osób pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców powracających
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną, przygotowujemy ich do zakładania i prowadzenia własnych punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pełnienia roli opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, opiekuna dziennego lub wolontariusza. Dzięki zawartemu
w projekcie wsparciu uczestnicy uzyskają wymagane prawem kwalifikacje. Wzbogacenie projektu o nowatorskie wykorzystanie narzędzi coachingu w pracy z dziećmi,
jak również ich rodzicami jest dodatkowym jego atutem, a zaplanowane w nim konsultacje indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz w formie coachingu indywidualnego wspierały będą uczestników w podejmowaniu świadomych, ukierunkowanych na rozwój osobisty działań.

 


belka

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016r.