Warsztat „Żłobek, klub dziecięcy – procesy zakładania, standardy pracy, akty prawne” – 40 godz. lekcyjnych

Cel kształcenia:

  •  zapoznanie uczestników z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna w świetle ustawy żłobkowej
  •  zapoznanie uczestników z procedurami dotyczącymi pracy opiekuna zgodnie z ustawą żłobkową
  •  nabycie przez uczestników wiedzy na temat sposobów zakładania i prowadzenia punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz źródeł ich finansowania

 

Warsztat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Warsztat z zakresu coachingu” – 16 godz. lekcyjnych

Cel kształcenia: zapoznanie uczestników z potrzebami i kwalifikacjami niezbędnymi do pełnienia funkcji opiekuńczych, o których mowa w ustawie żłobkowej – określenie predyspozycji zawodowych, zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się z dziećmi, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się z rodzicami w procesie wychowania dziecka, założenia i zasady pracy z dzieckiem.

W projekcie coaching odnosił będzie się do relacji dzieci, rodziców i opiekunów, dlatego zastanowimy się w trakcie szkoleń nad istotą tych relacji, co je buduje, wzmacnia, jak efektywnie wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym, a co tym relacjom szkodzi i je uniemożliwia, poznamy narzędzia coachingu ułatwiające na co dzień nawiązywanie kontaktu z dzieckiem jak również te umożliwiające wspieranie ich rodziców.

 

Warsztat 2

 


Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” – 280 godz., w tym 200 godz. lekcyjnych zajęć oraz 80 godz. praktyki w żłobku lub klubie dziecięcym.

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w żłobku lub klubie dziecięcym w charakterze opiekuna. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia MEN.

 

szkolenie 1

 


Szkolenie „Dzienny opiekun” – 160 godz., w tym 130 godz. lekcyjnych zajęć oraz 30 godz. praktyki w żłobku lub klubie dziecięcym.

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w charakterze dziennego opiekuna. Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna, zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia MEN.

 

szkolenie 2

 


Szkolenie „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym” – 40 godz. lekcyjnych

Celem głównym szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy, praktycznych umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia MEN

 

szkolenie 3

Mając kwalifikacje wolontariusza w żłobku rodzice mogą wspomagać opiekunów swoich dzieci w rozpoznaniu ich potrzeb oraz mają wpływ na sposób funkcjonowania placówki opieki, opiekunowie natomiast mogą wspierać rodziców, służąc poradą i pomocą w rozwiązywaniu codziennych trudności związanych z opieką w przyjaznych dla dziecka warunkach.

 


belka

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.