PROGRAM projektu „Senior w dobrym towarzystwie – międzypokoleniowy zawrót głowy”.

W projekcie oferujemy zajęcia grupowe oraz indywidualne dla seniorów głównie
w formie warsztatów, ale również wykładów i prezentacji, zebranych w pięć modułów:

I moduł pt. Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – 15 godz. edukacyjnych

Zajęcia mają na celu promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków. Na warsztatach przekazana zostanie wiedza oraz umiejętności w zakresie podtrzymywania więzi rodzinnych i międzypokoleniowych, a w szczególności:

 • sposób tworzenia drzew genealogicznych i ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa, posługiwanie się narzędziami do wyszukiwania, archiwizowania, dokumentowania wiedzy na temat rodziny, umiejętność gromadzenia, katalogowania i eksponowania pamiątek rodzinnych oraz sposób rozmawiania o nich z najmłodszym pokoleniem. Kultywowanie rodzinnych sytuacji i miejsc pamięci, formy przekazu;
 • umiejętność minimalizowania dystansów międzypokoleniowych, wzajemne uczenie się młodych od starszych i starszych od młodszych, próba pokazania świata młodego pokolenia starszym, przekazanie umiejętności rozumienia szybko zmieniającej się rzeczywistości i nowych wyzwań, przed którymi staje pokolenie seniorów w swoich relacjach z wnukami;
 • zaznajomienie z językiem młodego pokolenia, a także nabycie umiejętności przekazywania młodemu pokoleniu słownictwa, składni i frazeologii używanej przez seniorów, a nieznanej pokoleniu wnuków;
 • zaproponowanie międzypokoleniowych form spędzania wolnego czasu (aktywność turystyczno-krajoznawcza, regionalistyczna) oraz korzystania z dóbr kultury artystycznej i rozrywki (film, teatr, książka, audiobook etc.).


II moduł pt. Warsztat pedagogiczno-psychologiczny pt. „Świat dziecka” – 21 godz. edukacyjnych

Celem warsztatu pedagogiczno-psychologicznego będzie przekazanie osobom starszym współczesnej wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży na każdym etapie życia. Ponadto, istotne będzie wyposażenie ich w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców. Zastosowanie w tym warsztacie elementów coachingu wzmocni osobowość, asertywność dziadków, a także w znacznym stopniu poszerzy ich kompetencje komunikacyjno-psychologiczne. Na warsztatach przekazana zostanie wiedza oraz umiejętności w zakresie:

 • psychologii rozwojowej wieku dziecięcego i psychologii wychowawczej (najnowsze koncepcje pedagogiczno-psychologiczne wychowania małego dziecka);
 • uwrażliwienia i dostosowania się do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka (spojrzenie na świat oczyma dziecka – poprzez pryzmat jego możliwości
  w poszczególnych okresach rozwoju);
 • sztuki komunikowania się z dziećmi na różnych etapach rozwoju oraz metod wychowawczych wobec dzieci na różnych etapach rozwoju;
 • sztuki wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów w relacji rodzic – dziecko;
 • wspierania rozwoju dziecka w wieku szkolnym;
 • form wsparcia dziecka w drodze do osiągnięcia samodzielności;
 • wspierania dziecka niepełnosprawnego;
 • psychologii z elementami coachingu – moje mocne strony jako babci i dziadka, zasoby osobiste do wykorzystania w pracy z dzieckiem, wzmacnianie poczucia wartości
  i poczucia własnych kompetencji.

 

III moduł pt. Warsztat literacko-teatralny pt. „Opowiadacze i bajarze – biblioteczka babci i dziadka” – 27 godz. edukacyjnych

Podstawowym celem modułu literacko-teatralnego będzie integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.

Warsztat skoncentrowany będzie wokół tematów:

 • „najpiękniejsze bajki, domowa biblioteczka babci i dziadka”
 • „warsztat głośnego czytania bajek” – warsztat uświadamia uczestnikom, jak należy odpowiednio wykorzystywać swój aparat artykulacyjny i jak dbać o niego.
 • „piszemy własną bajkę” – dziadkowie i babcie napiszą wspólnie bajkę, stworzą z prowadzącym warsztaty fabułę, bohaterów i w efekcie powstanie dzieło literackie zbiorowego autorstwa.
 • „bohaterowie dziecięcej wyobraźni – współczesne bajki telewizyjne” – ostatnim elementem modułu będzie wykład w formie prezentacji, dotyczący współczesnych bajek telewizyjnych, znajdujących się w ofercie kanałów tematycznych.

 

IV moduł pt. Warsztat bezpieczeństwa osobistego pt. „Bezpieczny senior”
18 godz. edukacyjnych

Celem warsztatu poświęconego zagadnieniu bezpieczeństwa „senior we współczesnym świecie”, będzie ukazanie metod działań grup przestępczych, przekazanie wiedzy na temat typów nowych przestępstw sieciowych i technologicznych, a także zwiększenie czujności, wyczulenie i uświadomienie osobom starszym, że w każdym momencie mogą stać się ofiarą. Po zakończonym warsztacie każdy z uczestników uzyska podstawową wiedzę dotyczącą sposobów unikania, eliminowania oraz zapobiegania czyhającym zagrożeniom. Omówione zostaną także sposoby zachowania w obliczu zagrożeń masowych we współczesnym świecie. Integralna częścią warsztatów będą zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom, dzieciom i osobom dorosłym.

 

V moduł pt. Warsztat technologiczny pt. „Senior w technoświecie” – 15 godz. edukacyjnych

W ramach zajęć z warsztatu technologicznego seniorzy zostaną zapoznani z obsługą komputera, wybranych programów Microsoft Office, Google oraz Internetu. Głównym celem zajęć będzie zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych, zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.

Dodatkową formą wsparcia w projekcie będą konsultacje indywidualne z kadrą trenerską prowadzącą zajęcia. Każdy senior będzie mógł skorzystać z 4 godz. konsultacji indywidualnych.