Rachunkowość od podstaw (60 godz.)

Zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające zasad rachunkowości, które w krótkim czasie pragną rzetelnie poznać podstawy rachunkowości i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z rachunkowością swoją karierę zawodową.

W programie:

 1. Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady.
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
 4. Ewidencja operacji gospodarczych.
 5. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych.
 6. Wartości niematerialne i prawne.
 7. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.
 8. Aktywa pieniężne i ich ewidencja.
 9. Rozrachunki w księgach rachunkowych.
 10. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
 11. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.
 12. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.
 13. Podatek dochodowy od osób prawnych
 14. Sprawozdanie finansowe.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 5 godz. edukacyjnych.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).