Już w poniedziałek 22.02.2021 r. rozpocznie się rekrutacja do nowo tworzonego żłobka „Twórcza kraina” przy ul. Trawowej 57A.

Żłobek powstaje w ramach projektu : „ŻŁOBKI TWÓRCZA KRAINA – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3″ realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek powstaje z myślą o rodzicach/prawnych opiekunach dzieci do lat 3 powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz osobach bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową, ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Do projektu przyjętych zostanie 25 rodziców/opiekunów prawnych dzieci spełniających kryteria:

– mieszka na terenie gminy miasta Wrocław

– powraca do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością!

REKRUTACJA DO PROJEKTU 22.02.2021 – 16.03.2021

  • przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 22.02.2021 – 08.03.2021,
  • weryfikacja złożonych dokumentów: 09.03.2021 – 15.03.2021,
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 16.03.2021

Jak aplikować do udziału w projekcie:

– pobierz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.twpwroclaw.pl

– dostarcz dokumenty do Biura Projektu: osobiście, pocztą tradycyjną Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

– lub prześlij na adres: tworczakraina@twpwroclaw.pl

– jeśli chcesz uzyskać więcej informacji: zadzwoń: 574 092 965, napisz: tworczakraina@twpwroclaw.pl

Załączniki:

Materiał informacyjny_uczestnicy EFS

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie

wzor zaswiadczenia ZUS

wzór druku US-7 – przykład

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Zaświadczenie od pracodawcy 1

Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 2

Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 3

Załącznik nr 8 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia

Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka