Nasze żłobki  przy ul. Trawowej 63b i ul. Trawowej 57a wpisane są do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i można je znaleźć pod pozycjami odpowiednio:14379/Z i 18917/Z.

Żłobki „Twórcza kraina”  powstały dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0055/18, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

Żłobek przy ul. Trawowej 63b powstał dzięki realizacji projektu projekt pn. „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW jest projektem partnerskim naszego Stowarzyszenia oraz firmy KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov.

W ramach projektu powstają dwie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, każda dla 25 dzieci. Nasza powstała właśnie przy ul. Trawowej 63b na Muchoborze Wielkim, nasz Partner w projekcie tworzy placówkę na wrocławskich Maślicach.

Projekt realizowany od 01.11.2018 r. do 31.12.2020 r.

Żłobek  przy ul. Trawowej 57a powstał dzięki realizacji projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0092/19.

Projekt realizowany od 01 listopada 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Oba żłobki przygotowane są do przyjęcia 25 dzieci oraz dysponują pomieszczeniami: dużą salą dziennego pobytu, szatnią, toaletą dla osób niepełnosprawnych, toaletą dla dzieci, toaletą dla pracowników, pomieszczeniem socjalno-biurowym, pomieszczeniem przyjęcia cateringu oraz rozdzielnią posiłków.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra opiekuńcza, położna oraz dyrektor żłobka.

W żłobku korzystamy z lampy bakteriobójczej oraz oczyszczacza powietrza.

MAŁA GRUPA i odpowiednia ilość kadry opiekuńczej:

  • gwarantuje, że dzieci otrzymają opiekę, która zaspokoi ich potrzeby.
  • da możliwość realizacji zaplanowanego planu dydaktyczno-wychowawczego oraz zajęć dodatkowych.

OFERTA

  • Opieka od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 (bez przerwy wakacyjnej)
  • Zajęcia dodatkowe, w tym: sportowo-korekcyjne, rytmiczno-muzyczne, logopedyczne,  sensoplastyka
  • Codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu jeżeli tylko pozwala na to pogoda
  • Żłobek wyposażony w zabawki wspomagające pracę z dziećmi jak i pomoce dydaktyczno-edukacyjne dostosowane do wieku i umiejętności dzieci np.: kształtki rehabilitacyjne pomagające rozwijać koordynację ruchową dzieci, ścianki i kąciki manipulacyjno-sensoryczne stymulujące zmysł dotyku, wzroku i słuchu.

WNĘTRZE ŻŁOBKA

TAK było w trakcie remontu (kwiecień-maj 2019):

TAK jest teraz: