Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” – start 24.08.2019!

Już 24 sierpnia 2019 r. zapraszamy na kolejną edycję stacjonarnego szkolenia zawodowego „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Termin szkolenia: 24.08.2019 – 15.12.2019

Terminy poszczególnych zjazdów:

Sierpień: 24, 25

Wrzesień: 7, 8, 21, 22

Październik: 5, 6, 19, 20, 26, 27

Listopad: 16, 17, 23, 24

Grudzień: 7, 8, 14, 15

Koszt szkolenia: 1700,00 zł (w tym 200,00 zł wpisowego, pozostałą kwotę można wpłacić maksymalnie w 3 ratach).

PROMOCJA! Przy zapisie na szkolenie do 11 SIERPNIA koszt szkolenia wynosi 1500,00 zł

Praktyki realizowane są w prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie żłobkach „Twórcza kraina”, mieszczących się we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej i ul. Trawowej!

Dlaczego nasze szkolenia stacjonarne? Ponieważ gwarantują wysoki poziom merytoryczny, sprzyjające efektywnej pracy grupy warsztatowe i przyjaźnie nastawieni wykładowcy otwarci na dyskusje w grupie. Wykładowcy to kadra z wieloletnim doświadczeniem. Na naszych szkoleniach uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, wymianę poglądów i doświadczeń. Szkolenia uzupełniane są o praktyczne ćwiczenia, różne sytuacje, które pozwalają dogłębnie zrozumieć omawiane zagadnienia. Nie ma w nich nudnych prezentacji, teoretycznych wykładów bez praktycznych przykładów. Stawiamy na praktykę i przygotowujemy do pracy z dziećmi w każdym obszarze. Czy można nauczyć się pierwszej pomocy przez internet? Oczywiście, że można, ale czy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia małego dziecka tę internetową wiedzę w rzeczywistych warunkach będzie taka osoba potrafiła wykorzystać? Warto poświęcić swój czas i uczyć się na prawdziwych fantomach, ćwiczyć umiejętności udzielania pomocy, zachowania w różnych symulowanych sytuacjach by potem wiedzieć dokładnie co zrobić.

Dlaczego szkolenie stacjonarne przewyższa ofertę szkoleń internetowych?

Ponieważ bardzo istotne jest aby każda uczestniczka chciała i potrafiła odnaleźć się w takiej grupie, gdyż podejmując pracę jako opiekunka dziecięca czy to w żłobku czy klubie dziecięcym czy jako niania, jest się bezpośrednio w relacji z drugim człowiekiem, nie na odległość przez internet czy telefon. Sam fakt uczestnictwa w zajęciach grupowych powoduje, że jest możliwość wspierania się przez uczestników, wymianę doświadczeń oraz czerpania wiedzy praktycznej i teoretycznej od prowadzących. Bardzo często praca na zajęciach w grupie przybiera formę terapii dla osób w niej uczestniczących, a dzieje się tak dzięki temu, że na szkoleniach pojawiają się osoby młode zaczynające swoją przygodę zawodową, ale również starsze, doświadczone, które pragną zmian w swoim dotychczasowym życiu. Podczas trwania szkolenia bardzo często rodzą się przyjaźnie, a uczestniczki wzajemnie szukają sobie ofert pracy i polecają do swoich miejsc zatrudnienia. Przez te kilka miesięcy co weekendowych spotkań można bardzo wiele skorzystać na byciu członkiem małej grupy społecznej i czerpać radość z tego, że każdy ją buduje i coś do niej wnosi!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego FZ-Opiekunka-2019 na adres szkolenia@twpwroclaw.pl oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 200 zł.

Więcej o szkoleniu:

https://twpwroclaw.pl/kursy-i-szkolenia/doksztalcajace-i-kwalifikacyjne-w-tym-dla-osob-bezrobotnych/opiekun-w-zlobku-lub-klubie-dziecięcym/

 

Dodatkowa rekrutacja w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” – wolne miejsce w żłobku ul. Szwedzka 15a

Aktualizacja z dnia 12.07.2019.

W wyniku przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a złożono jeden formularz uczestnictwa w projekcie. Osoba zainteresowana miejscem w projekcie spełniła kryteria uczestnictwa i została do projektu przyjęta.


W związku z posiadaniem jednego wolnego miejsca w projekcie „Twórcza kraina”, w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a, ogłaszamy rekrutację dodatkową w dniach 9-10 lipca. Miejsce dofinansowane w ramach projektu „Żłobek Twórcza kraina” nr RPDS.08.04.02-02-0004/17.

Miejsce dofinansowane w okresie: 15.07.2019 – 30.09.2019.

Odpłatność za miejsce w miesiącu lipcu – 150,00 zł, w miesiącach sierpień-wrzesień – 300,00 zł.

Po zakończeniu dofinansowania, od października 2019 możliwość kontynuacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 na miejscu komercyjnym.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty związane z rekrutacją – FORMULARZ REKRUTACYJNY do pobrania poniżej. Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: szkolenia@twpwwroclaw.pl (skany) lub osobiście po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze projektu przy ul. Wagonowej 1  we Wrocławiu – tel. 531-538-697.

Kolejne przyjęcia do żłobka będą odbywać się w przypadku zwolnienia się miejsca
w żłobku.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  • osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej
    z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim),
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy dla uczestników projektu ŻŁobek Twórcza Kraina 2019

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu Żłobek Twórcza kraina

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 6 Karta informacyjna o dziecku

Załącznik nr 7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami!


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, informuje iż  w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu wybrał ofertę:

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

ul. Krakowska 31 A 50-424 Wrocław.

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zakrzewska – Olejnik, Monika Wójcik

tel.: 71 373 57 97 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA (WYKONAWCA)

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

Krakowska 31 A 50-424 Wrocław

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki i uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektu, ust. 8 lit a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa (EDB) do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 06-08.09.2019

Serdecznie zapraszamy na kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa (EDB) do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

Planowany termin realizacji kursu: 06.09.2019 – 08.09.2019

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cena kursu: 550,00 zł

Terminy zajęć:                        
Piątek 06.09.2019 od godz. 15:00
Sobota 07.09.2019 od godz. 09:00
Niedziela 08.09.2019 od godz. 09:00

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego FZ-pierwsza-pomoc-nauczyciel na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2019 r.

Więcej informacji na temat kursu:

kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Intensywny kurs KADRY I PŁACE

ZAPRASZAMY NA INTENSYWNE KURSY KADROWO PŁACOWE ORGANIZOWANE W TRYBIE WEEKENDOWYM/WIECZOROWYM

Uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez naszych uczestników kursów, opracowaliśmy intensywny program dobrze przygotowujący do pracy w działach kadr i płac. Proponowane przez nas kursy to 100 h dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów i symulacji płacowych, zajęć przy komputerze – obsługa programu PŁATNIK (ZUS 10.02.2002) oraz Symfonia Kadry i Płace.

TERMINY

Tryb wieczorowy:

od 10.09 – 19.11.2019 w godzinach od 17:00 do 21:00 (5h dyd. dziennie)

zjazdy: (wrzesień 10, 13, 17, 20, 24, 27), (październik 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29), (listopad 05, 08, 12, 15, 19)

Tryb weekendowy:

od 14.09 – 20.10.2019 w godzinach od 8:00 do 14:30 (8-9h dyd. dziennie)

zjazdy: (wrzesień 14-15, 21-22, 28,29), (październik 05-06,12-13, 19-20)

UWAGA! niektóre zjazdy mogą odbywać się w godzinach od 14:30 – 20:30, o czym wcześniej powiadomimy

KOSZT KURSU: 1 200,00 ZŁ (w tym 200,00 zł wpisowe, pozostała kwota może zostać rozłożona na dwie raty)

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić FZ-kadry-i-płace-od-podstaw

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych: PŁATNIK I SYMFONIA Kadry i Płace

Szczegółowe informacje o kursie:

Intensywny kurs kadry i płace

START 12.06.2019 – Kurs kroju i szycia poziom podstawowy – szyjemy spódnice!

Zapraszamy na podstawowy kurs kroju i szycia, który skoncentrowany będzie na nauce szycia spódnic!

Termin:  12.06.2019 – 10.07.2019

Zajęcia odbywały się będą w poniedziałki i środy w godzinach 16:45 – 19:45  w poniższych terminach:

Czerwiec: 12, 17, 19, 26

Lipiec: 01, 03, 08, 10

Liczba godzin dydaktycznych: 32

Cena kursu:  420 zł (100 zł wpisowego + 320 zł)

OSTATNI TAKI KURS PRZED WAKACJAMI!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres formularz-zgłoszeniowy kurs kroju 32 godz. szkolenia@twpwroclaw.pl

Ekstra dodatek (płatny dodatkowo 200zł):  godzinna profesjonalna sesja zdjęciowa w stylu Fashion.

Cena obejmuje wykonanie sesji zdjęciowej oraz 5 zdjęć obrobionych graficznie, wszystko otrzymasz w wersji elektronicznej.
Sama możesz sobie skomponować stylówkę, a może właśnie z elementem uszytym na naszym kursie kroju i szycia.
Makijaż i czesanie w twoim zakresie.
Sesję zdjęciową można wykonać w trakcie kursu lub zaraz po jego zakończeniu w godzinach 16:30 – 18:30.
Przykładowe zdjęcia wykonane przez naszego fotografa znajdziesz na stronie www.michalmotyka.pl

 

Wyniki rekrutacji do nowo tworzonego żłobka – 17.05.2019

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się  proces rekrutacji do projektu „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW” prowadzony przez nas jako Partnera Wiodącego.

Do dnia 10.05.2019 r. złożonych zostało 70 formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

W związku z większą liczbą zgłoszeń, aniżeli miejsc żłobkowych przewidzianych w projekcie przy ocenie formularzy zgłoszeniowych brane były pod uwagę dodatkowe kryteria punktowane tj:

  • liczba dzieci w rodzinie – za każde dziecko 2 pkt.,
  • miejsce zamieszkania/zatrudnienia – dzielnica Fabryczna – 2 pkt,
  • osoba samotnie wychowująca dziecko- 2 pkt,
  • wiek rodzica – 25 – 44 lata – 2 pkt.

Zgodnie z § 5 pkt 15 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostali rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które korzystały będą z opieki żłobkowej,  a także rodzic/opiekun z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pozostała kolejność przyjęć ustalona została wg liczby należnych punktów dodatkowych; przy jednakowej liczbie punktów decydował termin złożenie kompletnego zestawu dokumentów.

Na tej podstawie utworzona została lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa.

Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez -email.

 W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zespół projektu!

RUSZA REKRUTACJA DO NOWO TWORZONEGO ŻŁOBKA – 23.04.2019

Szanowni Państwo

w dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do nowo tworzonego żłobka „Twórcza kraina”, który powstaje na Muchoborze Wielkim.

Żłobek powstaje w ramach projektu partnerskiego „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW” realizowanego przez nas jako Partnera Wiodącego oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie: 23.04.2019 – 17.05.2019

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie:

Rekrutacja do projektu 2019

Kurs kroju i szycia – I stopień – rozpoczęcie zajęć 11.05.2019 – kurs weekendowy

Zapraszamy na podstawowy kurs kroju i szycia, który skoncentrowany będzie na nauce szycia spódnic!

Termin:  11.05.2019 – 01.06.2019

Zajęcia zaplanowane zostały na soboty i zrealizowane zostaną w godzinach 9:00 – 15:00  w poniższych terminach:

Maj: 11, 25

Czerwiec: 1, 15
Liczba godzin dydaktycznych: 32
Cena kursu:  420 zł (100 zł wpisowego + 320 zł)

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Ekstra dodatek (płatny dodatkowo 200zł):  godzinna profesjonalna sesja zdjęciowa w stylu Fashion.

Cena obejmuje wykonanie sesji zdjęciowej oraz 5 zdjęć obrobionych graficznie, wszystko otrzymasz w wersji elektronicznej.
Sama możesz sobie skomponować stylówkę, a może właśnie z elementem uszytym na naszym kursie kroju i szycia.
Makijaż i czesanie w twoim zakresie.
Sesję zdjęciową można wykonać w trakcie kursu lub zaraz po jego zakończeniu w godzinach 16:30 – 18:30.
Przykładowe zdjęcia wykonane przez naszego fotografa znajdziesz na stronie www.michalmotyka.pl

Więcej informacji o kursach:

Kurs kroju i szycia