ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, na podstawie art.62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 204),
w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch +” , współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch + 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 II i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. Zm.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka dla 21 dzieci.

Termin składania ofert: do 01 marca 2024 r . do godziny 23:59:59.

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Załącznik nr 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Ekspertyza techniczna lokalu z przeznaczeniem na żłobek

Załącznik nr 5 – Zmiana sposobu użytkowania Lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 21 dzieci

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Zapytanie ofertowe nr 1

Rekomendowane artykuły