O Nas

O TWP


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych, pozarządowym stowarzyszeniem zajmującym się edukacją osób dorosłych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz wspomaganie szkolnictwa państwowego.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – to własny system szkolnictwa średniego, policealnego i wyższego oraz działalność kursowa związana z doskonaleniem zawodowym, dokształcaniem oraz promocją zatrudnienia. Działamy na terenie całego kraju poprzez sieć oddziałów regionalnych, wyposażonych we własną bazę lokalową, współpracujących z profesjonalna kadrą wykładowców, nauczycieli i specjalistów z zakresu edukacji i praktyki gospodarczej.

Siedziba Naszego Oddziału Regionalnego mieści się we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a, a swoją działalnością obejmujemy obszar całego województwa dolnośląskiego.

Kadra zarządzająca


Prezes – inż. Wiesław Kopera
Dyrektor Oddziału – mgr Elżbieta Zawierucha
Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej – mgr Włodzimierz Groszówka
Dyrektor Centrum Kształcenia TWP – mgr inż. Magdalena Zakrzewska-Olejnik
Dyrektor Centrum Kursowego w Kłodzku – mgr Magdalena Taurogińska

TWP założycielem żłobków i punktu przedszkolnego „Twórcza Kraina”


Jesteśmy założycielem dwóch żłobków „Twórcza Kraina” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektów jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom / opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław (więcej informacji w zakładce: żłobki)