Żłobek „Twórcza kraina” Projekt realizowany od października 2017r. do września 2019r.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom i opiekunom prawnym, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław.

Nasze główne założenia projektowe to ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 1 127 956,00 zł
Wysokość dofinansowania: 958 056,00 zł
Numer projektu: RPDS.08.04.02-02-0004/17

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj.dolnośląskiego zamieszkałych na terenie gminy miasta Wrocław.

Uczestnikiem projektu jest rodzic/opiekun (K i M) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w tym 19 osób pracujących, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim), 11 osób pozostających bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łącznie w projekcie wsparciem objętych zostanie 30 Uczestników Projektu, w tym 10% grupy docelowej (tj.3 opiekunów) będą stanowić opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.