PROJEKT „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ
NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

Projekt realizowany od listopada 2018 r. do października 2020 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy 50 Uczestnikom Projektu tj. rodzicom/opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2018-31.10.2020 na terenie gminy m. Wrocław.

Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:

  • 32 osoby powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,
  • 18 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,
  • 50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostanie objętych wsparciem  w programie,

zostanie utworzonych łącznie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 25 miejsc w placówce utworzonej przez Lidera projektu oraz 25 miejsc w placówce utworzonej przez Partnera projektu.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Całkowita wartość projektu: 1 999 696,80 zł
Wysokość dofinansowania: 1 654 096,80 zł
Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0055/18

Dnia 17 maja 2019 zakończyła się rekrutacja do projektu po naszej stronie jako Partnera Wiodącego. Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez -email.

Dnia 23 kwietnia 2019 rusza rekrutacja do żłobka tworzonego przez nas jako Partnera Wiodącego w projekcie.


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, jako Beneficjent jesteśmy zobowiązani do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją projektów, obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do uzyskania zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (jeśli dotyczy).

Wszystkie aktualne informacje i wzory dokumentów znajdują się:

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.