ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2022

Aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2022:

Ze względu na brak ofert zapytanie ofertowe nr 1/ŻŁOBEK-KŁODZKO/TWP/2022 pozostało nierozstrzygnięte.


„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko w systemie cateringu.

Termin składania oferta mija 12 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowywm umieszczono na Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-4987-102378.

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Załącznik nr 5

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

Rekomendowane artykuły