Żłobek „Twórcza kraina”

 

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom i opiekunom prawnym,
którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław.

 

Nasze główne założenia projektowe to ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

 

Projekt będzie realizowany od października 2017r. do września 2019r.

Całkowita wartość projektu: 1 138 056,00 zł

Wysokość dofinansowania: 958 056,00 zł

Numer projektu: RPDS.08.04.02-02-0004/17


 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. dolnośskiego zamieszkałych na terenie gminy miasta Wrocław.

Uczestnikiem projektu jest rodzic/opiekun (K i M) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w tym:

    • 19 osób pracujących, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim),
    • 11 osób pozostających bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łącznie w projekcie wsparciem objętych zostanie 30 Uczestników Projektu, w tym 10% grupy docelowej (tj.3 opiekunów) będą stanowić opiekunowie dzieci
z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie
do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

 


 

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97
 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.