Projekt 2018


 

„TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

Projekt realizowany od listopada 2018 r. do października 2020 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy 50 Uczestnikom Projektu
tj. rodzicom/opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2018-31.10.2020 na terenie gminy m. Wrocław.

Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:

32 osoby powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,

18 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,

50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostanie objętych wsparciem  w programie,

zostanie utworzonych łącznie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 25 miejsc w placówce utworzonej przez Lidera projektu oraz 25 miejsc w placówce utworzonej przez Partnera projektu.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Całkowita wartość projektu: 1 999 696,80 zł

Wysokość dofinansowania: 1 654 096,80 zł

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0055/18


Projekt 2017

Żłobek „Twórcza kraina”

Projekt realizowany od października 2017r. do września 2019r.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom i opiekunom prawnym,
którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław.

Nasze główne założenia projektowe to ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 1 127 956,00 zł

Wysokość dofinansowania: 958 056,00 zł

Numer projektu: RPDS.08.04.02-02-0004/17

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. dolnośląskiego zamieszkałych na terenie gminy miasta Wrocław.

Uczestnikiem projektu jest rodzic/opiekun (K i M) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w tym

19 osób pracujących, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim),

11 osób pozostających bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łącznie w projekcie wsparciem objętych zostanie 30 Uczestników Projektu, w tym 10% grupy docelowej (tj.3 opiekunów) będą stanowić opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.