14.05.2020

Rozeznanie – Rekrutacja pracownika – pomoc techniczna do żłobka

W związku z realizacją projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko pracy POMOC TECHNICZNA W ŻŁOBKU.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załącznikiem:

Rekrutacja Pomoc techniczna do żłobka .

Oferty (CV wraz z załącznikami) prosimy przesyłać do dnia 21.05.2020 r. do godz. 15.00 na piśmie, osobiście w Biurze Projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, tel. 71 373 57 97, lub elektronicznie drogą e-mail na adres: tworczakraina@twpwroclaw.pl


28.06.2019

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, informuje iż  w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu wybrał ofertę:

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.

 1. Krakowska 31 A 50-424 Wrocław.

24.06.2019

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 24.06.2019 r. na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zakrzewska – Olejnik, Monika Wójcik
tel.: 71 373 57 97 e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA (WYKONAWCA)

Weranda Smaków
Anna Kalus-Zielińska, Anna Gaweł s.c.
Krakowska 31 A 50-424 Wrocław

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki i uwzględnia regulacje Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektu, ust. 8 lit a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


10.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2019

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci do 3 roku życia dla Żłobka Twórcza Kraina w systemie cateringu.

Szczegółowa informacja wraz z załącznikami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188081#

Termin składania ofert: do 17 czerwca 2019 roku do godziny 23:59:59.


28.05.2019

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki, pedagogiki z elementami Montessori, dogoterapii, alpakoterapii
w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki, pedagogiki z elementami Montessori, dogoterapii, alpakoterapii w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne .

Szczegółowe informacje oraz formularz oferty:

Rozeznanie rynku_zajęcia dodatkowe .

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.

Ofertę należy złożyć osobiście na adres: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 lub przesłać w wersji elektronicznej na e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.


23.05.2019

W związku z realizacją projektu unijnego poszukujemy pracowników na stanowisko OPIEKUNA W ŻŁOBKU do nowo tworzonej placówki we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01 lipiec 2019 r.

Ilość etatów: 4

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
 2. Zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,
 3. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem,
 4. Tworzenia warunków do rozwoju małego dziecka umożliwiających zaspokajanie jego potrzeb i dostarczające bodźców do podejmowania aktywności, wspomaganie rozwoju,
 5. Wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych zaspokajających potrzeby dziecka w tym: karmienie dzieci, układanie dzieci do snu, przygotowanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, organizowanie spacerów i pobyt dzieci na powietrzu,
 6. Rozpoznawanie i zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci, nieprawidłowości w rozwoju dziecka, dobieranie odpowiednich metod wychowawczych
 7. Dbałość o otoczenie: eliminowanie uszkodzonych zabawek, utrzymywanie czystości pomieszczeń, przygotowanie sal do leżakowania, wietrzenie sal
  i sprawdzanie temperatury pomieszczeń,
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku oraz współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka

Wymagane wykształcenie:

Wykształcenie:

– minimum średnie
– zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dla osób bez wymaganego wykształcenia, które chciałyby podjąć zatrudnienie w naszej placówce, umożliwiamy nabycie kwalifikacji opiekuna w żłobku poprzez udział w szkoleniu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” na preferencyjnych warunkach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji, w tym:

 • Życiorys (CV)
 • Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl z dopiskiem: Praca opiekun w żłobku

Termin złożenia dokumentów: do 7 czerwca 2019 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.