ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław, tworzonego w ramach realizowanego projektu, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Zapytanie ofertowe umieszczone zostało w bazie konkurencyjności pod numerem 2021-4987-29141

Termin składania ofert: 05 luty 2021.

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Pismo do aktualizacji zapytania ofertowego z dnia 29_01_2021

Zapytanie ofertowe_aktualizacja z dnia 29_01_2021

Załącznik nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Kosztorys przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Rekomendowane artykuły