INTENSYWNY KURS KADRY I PŁACE

to 100 h dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów i symulacji płacowych, zajęć przy komputerze – obsługa programu PŁATNIK (ZUS 10.02.2002) oraz Symfonia Kadry i Płace.

Aktualne terminy w zakładce AKTUALNOŚCI!

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych: PŁATNIK I SYMFONIA Kadry i Płace

Adresaci szkolenia:

na kurs zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające tematyki kadr i płac, które w krótkim czasie pragną rzetelnie zapoznać się z tą tematyką i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z kadrami i płacami swoją karierę zawodową, a także osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników oraz osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Materiały szkoleniowe i dydaktyczne:

uczestnik kursu otrzyma: teczkę, długopis, notatnik, autorski opracowany przez wykładowcę skrypt zawierający przepisy prawa dotyczące kadr i płac oraz przykłady, ćwiczenia, blankiety kadrowo – płacowe i urzędowe, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy przy komputerze.

Organizacja szkolenia:

system zajęć do wyboru (stacjonarnie lub zdalnie) przy zrekrutowaniu min 10 osób.

Realizacja zajęć:

 • piątek w godz: 17:00-20:45
 • sobota-niedziela: 08:00-15:30

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, który obejmuje część praktyczną- zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz teoretyczną – pytania z Prawa Pracy, zasad naliczania wynagrodzeń itp. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) oraz art. 117 pkt. 1a, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Prowadzący:

Wykwalifikowana kadra z wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, biur rachunkowych, prowadzenie kadr w małych firmach, a także od lat prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej, rachunkowości, kadr i płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

Kadry:

 1. Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy).
 2. Inne formy nawiązania współpracy- umowy cywilno-prawne(umowa zlecenia, umowa o dzieł , Kontrakt menadżerski
 3. Nawiązanie stosunku pracy. Rodzaje Umów o pracę
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Akta osobowe) i ochrona danych osobowych RODO.
 5. Urlopy wypoczynkowe, urlopy okolicznościowe wraz ze zmianami od 2023
 6. Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności.
 7. Podstawy czasu pracy.
 8. Systemy czasu pracy( system podstawowy, zmianowy , równoważny )
 9. Podstawowe obowiązki pracodawcy względem ZUS, GUS,PFRON,PPK i US
 10. Podstawowe obowiązki  pracownika.
 11. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 12. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem wraz ze zmianami od 2023
 13. Podstawowe informacje w zakresie BHP.
 14. Zasady i sposoby rozwiązywanie stosunku pracy.
 15. Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania oraz wydawania odpisów i kopii oraz druków ERP7
 16. Obowiązki pracodawcy  względem ZUS I US
 17. Test sprawdzający wiedzę

Część II

Płace:

 1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 3. Elementy listy płac.
 4. Lista płac osoby do 26 roku życia
 5. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 6. Ubezpieczenie zdrowotne.
 7. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 8. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
 9. Lista płac z PPK
 10. Lista płac z przekroczeniem II progu podatkowego
 11. Lista płac z 30 krotnością składek ZUS
 12. Lista płac emeryta
 13. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Wg zasad obowiązujących od 2023
 14. Deklaracje  PIT 11 i Pit 4r
 15. Rodzaje świadczeń.
 16. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
 17. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty.
 18. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 19. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy. Prawa pracodawcy i ZUS
 20. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z listy płac ( składki na PPE dodatkowe ubezpieczenia)
 21. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków. Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne
 22. Potrącenia z umów cywilno-prawnych.

Część III

Świadczenia płacowe i pozapłacowe w liście płac

 1. Świadczenia benefit i kafeteria
 2. Prywatna opieka medyczna
 3. Rozliczenia diet
 4. Rozliczenia podróży służbowych
 5. Lista płac ze świadczeniami dodatkowymi
 6. PPK po stronie pracodawcy
 7. Obowiązki pracodawcy względem PPK

Część IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Zasady tworzenia funduszu.
 2. Regulamin ZFŚS.
 3. Świadczenia z ZFŚS.
 4. Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
 5. Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS.

Część V

Warsztaty komputerowe – obsługa program Płatnik ZUS (10.02.2002 r.)

 1. Wprowadzenie do programu PŁATNIK
 2. Omówienie najważniejszych zmian w programie
 3. Omówienie poszczególnych druków ZUS :ZUS ZUA ,ZIU,ZCNA,ZWUA,RCA DRA,ZFA,ZPA
 4. Aktualizacja komponentów programu
 5. Zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
 6. Założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
 7. Zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 8. Wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
 9. Modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
 10. Zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 11. Dokumenty rozliczeniowe do ZUS
 12. Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
 13. Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
 14. Wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS
 15. Prezentacja wirtualnej wersji programu PŁATNIK(praca w chmurze) E-płatnik

Część VI

Warsztaty komputerowe – obsługa programu GRATYFIKANT:

 1. Zarejestrowanie
 2. Zarejestrowanie pracowników.
 3. Przyjęcie do pracy.
 4. Wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 5. Rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika.
 6. Wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę.
 8. Zakładanie okresów.
 9. Praca z dokumentacją personalno-płacową.
 10. Raporty kadrowo-płacowe.
 11. Deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C.
 12. Zmiany i korekty danych w programie.
 13. Wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
 14. Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika.
 15. Prezentacja innych programów kadrowo-płacowych takich jak Symfonia, E-nova, Biznesmen Kadry i Płace, R2 płatnik, Optima