hiking-1312226_1920Uczestnicy zostaną przygotowani praktyczne i teoretyczne do pracy w charakterze kierownika wypoczynku na koloniach, obozach.

 

Liczba godzin: 10

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-15.00

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, trzyletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, obowiązkowość i odpowiedzialność oraz wytrwałość i cierpliwość, niekaralność oraz złożenie formularza zgłoszeniowego drogą mailową, faxem lub osobiście w naszej siedzibie.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma ZAŚWIADCZENIE o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zaświadczenie wydaje się na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).

Program kursu realizowany jest zgodnie z art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35, 64, l95) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (DZ. U. poz. 452)

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu wybranego z oferty TWP.

 

PROGRAM KURSU

I. Planowanie pracy wychowawczej

II. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. podział na grupy
 2. wybór samorządu
 3. rada kolonii – obozu
 4. rozkład dnia
 5. rada wychowawców

III. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

 1. zdrowia i higieny
 2. przejazdu na miejsce wypoczynku
 3. trwania wypoczynku
 4. przeciwpożarowym
 5. korzystania z obszarów wodnych
 6. poruszania się po drogach
 7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
 8. norm żywienia
 9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych
 10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

IV. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

V. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)