Żłobek, klub dziecięcy – proces zakładania, standardy pracy, akty prawne

painting-808011_1280

Termin: sprawdź w zakładce aktualności informację o rekrutacji
zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-16.30
Ilość godzin : 20h

 

Cel kształcenia:

 • zapoznanie uczestników z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna w świetle ustawy żłobkowej;
 • zapoznanie uczestników z procedurami dotyczącymi pracy opiekuna zgodnie z ustawą żłobkową;
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat sposobów zakładania i prowadzenia punktów opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 oraz źródeł ich finansowania.

 

Treści realizowane w ramach warsztatu:

 • żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – wybór odpowiedniej formy prawnej,
 • od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie,
 • standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
 • personel placówki – jakie kwalifikacje powinny mieć osoby pracujące w żłobku, na co należy zwracać uwagę przy rekrutacji pracowników,
 • rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego
  w żłobek, grupa przedszkolna,
 • opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
 • podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż., ustawa oświatowa, rozporządzenie
  w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, planowane zmiany,
 • żłobek prowadzony przez spółdzielnię socjalną;
 • źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

 

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany warsztat zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu/szkolenia/warsztatu wybranego z oferty TWP.