Żłobek „Twórcza kraina”

Z dumą informujemy, że nasze Stowarzyszenie realizuje projekt pt.: Żłobek „Twórcza kraina”.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom i opiekunom prawnym, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław.

 

Więcej informacji…

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Żłobki

W naszych  Żłobkach dbamy o to, aby każda sfera u dziecka rozwijała się prawidłowo, począwszy od sfery motorycznej i sensorycznej po sferę poznawczą. Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse rozwijać się i wchodzić w Świat pewne siebie i swoich umiejętności. Dbamy o relacje z naszymi pociechami, ale także z rodzicami, gdyż tylko dobra atmosfera i zaufanie są w stanie stworzyć miejsce, gdzie mały człowiek będzie mógł czuć się jak w domu.

 

 

Posiadamy miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław

Informujemy, że Żłobki  „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 5a,15a oraz przy ul. Trawowej 63b
we Wrocławiu realizują zadanie publiczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowanej w formie żłobka i korzysta ze współfinansowania przez Gminę Wrocław.

Zadanie realizowane w okresie  od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 r.

Dofinansowanie przez Gminę Wrocław

Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 680,00 zł

Koszt opieki nad dzieckiem ponoszony przez Rodzica (czesne miesięczne) – 600,00 zł

 


Projekt 2018

„TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

Projekt realizowany od listopada 2018 r. do października 2020 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy 50 Uczestnikom Projektu tj. rodzicom/opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2018-31.10.2020 na terenie gminy m. Wrocław.

Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:

  • 32 osoby powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,
  • 18 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,
  • 50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostanie objętych wsparciem  w programie,

zostanie utworzonych łącznie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 25 miejsc w placówce utworzonej przez Lidera projektu oraz 25 miejsc w placówce utworzonej przez Partnera projektu.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Całkowita wartość projektu: 1 999 696,80 zł
Wysokość dofinansowania: 1 654 096,80 zł
Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0055/18

Dnia 17 maja 2019 zakończyła się rekrutacja do projektu po naszej stronie jako Partnera Wiodącego. Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez -email.

Dnia 23 kwietnia 2019 rusza rekrutacja do żłobka tworzonego przez nas jako Partnera Wiodącego w projekcie. Szczegółowe informacje:

Rekrutacja do projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, jako Beneficjent jesteśmy zobowiązani do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją projektów, obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do uzyskania zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (jeśli dotyczy).

Wszystkie aktualne informacje i wzory dokumentów znajdują się:

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 


Projekt 2017

Żłobek „Twórcza kraina” Projekt realizowany od października 2017r. do września 2019r.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy rodzicom i opiekunom prawnym, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy m. Wrocław.

Nasze główne założenia projektowe to ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 1 127 956,00 zł
Wysokość dofinansowania: 958 056,00 zł
Numer projektu: RPDS.08.04.02-02-0004/17

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj.dolnośląskiego zamieszkałych na terenie gminy miasta Wrocław.

Uczestnikiem projektu jest rodzic/opiekun (K i M) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w tym 19 osób pracujących, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim), 11 osób pozostających bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łącznie w projekcie wsparciem objętych zostanie 30 Uczestników Projektu, w tym 10% grupy docelowej (tj.3 opiekunów) będą stanowić opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97


Rekomendowane artykuły