Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki, pedagogiki z elementami Montessori, dogoterapii, alpakoterapii
w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki, pedagogiki z elementami Montessori, dogoterapii, alpakoterapii w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne .

Szczegółowe informacje oraz formularz oferty:

Rozeznanie rynku_zajęcia dodatkowe

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.

Ofertę należy złożyć osobiście na adres: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1 lub przesłać w wersji elektronicznej na e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.

Rekomendowane artykuły